به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !

به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !

به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !


به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !


دسته ها : در هم
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
X